Former High Commissioners About Us

Former High Commissioners

 


Shri Gopal Baglay, 2020-2023

Shri Taranjit Singh Sandhu 2017-2020

Mr.Yashvardhan Kumar Sinha, 2013-16

Shri Ashok K. Kantha, 2009-13

Shri Alok Prasad, 2006-09

Smt Nirupama Rao, 2004-06

Shri Nirupam Sen, 2002-04

Shri G.K. Gandhi, 2000-02

Shri S. Menon, 1997-2000

Shri N. Dayal, 1993-97

Shri N.N. Jha, 1990-93

Shri L.L. Mehrotra, 1989-90

Shri J.N.Dixit, 1985-89

Shri S.J.S. Chhatwal, 1982-85

Shri T. Abraham, 1978-82

Shri Gurbachan Singh, 1975-78

Shri V.C. Coelho, 1973-75

Shri Y.K.Puri, 1969-72

Shri B.S. Sachar, 1964-67

Shri B.K.Kapoor, 1960-64

Shri Y.D.Gundevia, 1957-60 & 1967-69

Shri B.N. Chakravarty, 1955-56

Shri C.C. Desai, 1953-54

Shri Kesava Menon, 1951-52

Shri V.V.Giri, 1947-51